Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 1. De Staalboer: gevestigd en kantoorhoudende Nieuw-Zeelandweg 8G, 1045 AL, Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65207556 de geregistreerde handelsnamen van De Staalboer;
 2. Wederpartij: degene die aan De Staalboer een opdracht verstrekt of een bestelling plaatst of met wie de Staalboer een overeenkomst sluit;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Producten of zaken: producten of zaken zoals deze op enig moment in het product- en leveringsassortiment van de Staalboer zijn opgenomen;
 7. Partijen: De Staalboer en wederpartij gezamenlijk;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

ARTIKEL 2. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor onderstaande onderneming:

 • Naam Ondernemer: Ozkan Yildirim
 • Handelend onder naam: De Staalboer
 • Vestigingsadres: Nieuw-Zeelandweg 8G, 1045 AL, Amsterdam
 • Telefoonnummer: 020 – 2390433
 • E-mailadres: info@destaalboer.com
 • Kvk-nummer: 65207556

ARTIKEL 3. ALGEMEEN

 1. Op alle offertes of overeenkomsten met De Staalboer tot het leveren van zaken en/of het diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing;
 2. Algemene voorwaarden van wederpartij worden geacht door De Staalboer uitdrukkelijk te zijn verworpen, onder uitdrukkelijke toepasselijkheid verklaring van de voorwaarden van De Staalboer, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 3. Indien De Staalboer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Staalboer in enigerlei mate recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen;
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig mochten blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van kracht;

ARTIKEL 4. OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

 1. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte die een termijn bevat kan door De Staalboer desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht;
 2. In offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden De Staalboer niet;
 3. De offerte omvat een omschrijving van de te leveren materialen en is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs;
 4. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door De Staalboer zelf, dan wel in haar opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van De Staalboer. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan De Staalboer naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door De Staalboer gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is De Staalboer gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen;
 5. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat De Staalboer de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en deze door de wederpartij is ondertekend. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van De Staalboer en deze algemene voorwaarden;
 6. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan wordt deze aanvullende opdracht – naast de overeengekomen hoofdsom – in een nieuwe opdrachtbevestiging verwerkt en in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een dergelijke opdracht dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door De Staalboer bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van levering komt door een wijziging te vervallen;

ARTIKEL 5. LEVERINGSTERMIJN EN UITVOERING OVEREENKOMST

 1. De leveringstermijn wordt door De Staalboer bij benadering vastgesteld, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 2. Overschrijding van een overeengekomen (fatale) leveringstermijn brengt De Staalboer niet in verzuim als bedoeld in artikel 6:83 Burgerlijk Wetboek. Overschrijding van de leveringstermijn verplicht De Staalboer niet tot betaling van schadevergoeding en geeft wederpartij niet het recht tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst en/of van de uit de overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen;
 3. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de leveringstermijn bepaalde, wordt deze termijn verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van De Staalboer ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door wederpartij van enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of ten gevolge van het niet verlenen van medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst;
 4. De Staalboer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal De Staalboer de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van een bestelling / levering. De wederpartij zorgt ervoor dat De Staalboer tijdig kan beschikken over:
 5. (Toegang tot) het gebouw, het terrein waar de stalen objecten(en) – mits van toepassing – moet worden afgeleverd;
 6. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van de objecten(en) en/of hulpmiddelen;
 7. De Staalboer heeft het recht bepaalde werkzaamheden voor wederpartij te laten verrichten door derden;
 8. De Staalboer is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst met wederpartij door middel van deelleveringen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deelleveringen geldt elke afzonderlijke partij producten/zaken als een levering en is De Staalboer gerechtigd ter zake deze deelleveringen afzonderlijk aan wederpartij in rekening te brengen;

ARTIKEL 6. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. De Staalboer is gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de nakoming van haar verplichtingen uit de met wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden indien:
 2. Wederpartij de verplichtingen uit deze of voorgaande overeenkomsten niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 3. Na het sluiten van de overeenkomst De Staalboer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen of dat De Staalboer in haar verhaalsmogelijkheden zal worden benadeeld;
 4. Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 5. In geval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling, overlijden, onder bewind- of curatelestelling, staking of beëindiging van de bedrijfsuitoefening door wederpartij of het kennelijk voornemen daartoe, (conservatoir of executoriaal) beslag dat niet binnen 30 dagen wordt opgeheven of vernietigd, een en ander voor zover van toepassing;
 6. Indien door vertraging aan de zijde van wederpartij niet langer van De Staalboer kan worden gevergd dat De Staalboer de overeenkomst tegen oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Staalboer op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien De Staalboer de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 8. Indien De Staalboer tot opschorting of (gedeeltelijke) ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten;
 9. De Staalboer is steeds gerechtigd vergoeding van schade te vorderen, indien de ontbinding of opschorting van de overeenkomst aan wederpartij is toe te rekenen;
 10. Indien wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met bijkomende kosten integraal aan wederpartij in rekening worden gebracht, met een minimum van 20% van de hoofdsom

ARTIKEL 7. PRIJZEN EN BETALING

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven;
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 5. Betaling dient ingeval de wederpartij een particulier betreft direct bij levering te geschieden en ingeval de wederpartij een bedrijf betreft binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
 6. Facturering geschiedt op basis van voorschotfacturen, eventueel met tussen factu(u)r(en) en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;
 7. De goederen worden pas besteld wanneer de eerste termijn is voldaan;
 8. De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten, wordt voor aanvang van de bestelling overeengekomen en bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van de overige (algemene) kosten;
 9. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
 10. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is De Staalboer alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;

ARTIKEL 8. RECLAMES EN GARANTIE

 1. De door De Staalboer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd;
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de door De Staalboer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak wordt verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen;
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit:
 4. Normale slijtage;
 5. Het schoonmaken/reinigen/onderhouden van de glasdeuren (ESG glas) van een glazenschuifwand met Spiritus (dit is ten strengste verboden);
 6. Ondeskundig of oneigenlijk gebruik;
 7. Onjuiste opslag of onderhoud door wederpartij en/of door derden;
 8. Ondeugdelijke plaatsing of montage;
 9. Wanneer, zonder schriftelijke toestemming van De Staalboer, wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een anders dan op de voorgeschreven wijze;
 10. Omstandigheden waarop De Staalboer geen invloed heeft, waaronder begrepen: weersomstandigheden, natuuronheil of andersoortige ramp;
 11. Wederpartij is gehouden de geleverde zaken te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld en/of eventueel werkzaamheden door De Staalboer worden uitgevoerd. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde zaken overeenstemt met het geen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dien aangaande zijn overeengekomen. Hierbij geldt de door wederpartij of door aan wederpartij gelieerde derde getekende aflever bon als akkoord voor ontvangst, kwaliteit en kwantiteit. Grote zichtbare afwijkingen, zoals een verkeerde model, dient ter plekke aangegeven te worden, zodat De Staalboer dit kan herstellen. Eventuele verdere zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan De Staalboer te worden gemeld. Wederpartij kan geen beroep meer doen op reclamaties die niet binnen 48 uur na levering worden gedaan. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 48 uur, na ontdekking daarvan, of in wat mag worden aangenomen als periode waarin men redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan De Staalboer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat De Staalboer in staat is adequaat te reageren. Wederpartij dient De Staalboer in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken;
 12. Indien wederpartij reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting ten aanzien van de geleverde zaken niet op. Wederpartij blijft ook in geval van reclamatie gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken;
 13. Indien over een gebrek later wordt gereclameerd dan binnen de termijnen zoals genoemd in lid 4, vervalt elk recht op garantie;
 14. De onder de in dit artikel vermelde garantie vallende gebreken worden door De Staalboer weggenomen/opgelost door reparatie of vervanging van de gebrekkige zaken, al dan niet in het bedrijf van De Staalboer of van een door De Staalboer aan te wijzen derde, of door toezending van vervangende zaken, een en ander steeds ter vrije keuze van De Staalboer;
 15. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daarvoor ontstaan, daaronder inbegrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Wederpartij;
 16. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens De Staalboer en de door De Staalboer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derde(n), één jaar;

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien De Staalboer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Staalboer, haar ondergeschikten of van hulppersonen die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld;
 2. De Staalboer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Staalboer is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;
 3. De aansprakelijkheid van De Staalboer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van de aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval;
 4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van De Staalboer beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order, exclusief omzetbelasting, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 5. De Staalboer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade;
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 7. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 8. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Staalboer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan De Staalboer toegerekend kunnen worden;
 9. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade als bedoeld in deze voorwaarden;
 10. De Staalboer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade mede zoals gevolgschade gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 11. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van wederpartij jegens De Staalboer verjaart door verloop van 1 jaar nadat wederpartij ter zake heeft geprotesteerd;

ARTIKEL 10. VRIJWARING

 1. Wederpartij vrijwaart De Staalboer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan De Staalboer toerekenbaar is;
 2. Indien De Staalboer uit dien hoofde door derde mocht worden aangesproken, dan is wederpartij gehouden De Staalboer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Staalboer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Staalboer en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij;

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Staalboer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De in de vestigingsplaats van De Staalboer bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Staalboer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter naar keuze of met wederpartij een andere vorm van geschillenbeslechting overeen te komen.
 3. Partijen zullen eerst beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 12. AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 13. DISCLAIMER

De informatie in deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De ondernemer behoud te allen tijde het recht om af te wijken van de omschreven voorwaarden als de omstandigheden daartoe vragen.

Deze voorwaarden gelden voor al onze producten.